Wat wordt verstaan onder huurkoop?

De huurkoop-formule is een formule waarbij u een nieuw toestel aanschaft door het betalen van een maandelijks huurgeld. Op het einde van de looptijd worden de betaalde huurgelden verrekend en via een laatste betaling wordt u eigenaar van het toestel.

Voor welke toestellen kan dit?

Op dit moment kan dit voor de volgende toestellen:

Shimpo Whisper T - 1.235 € - 60 euro per maand gedurende 20 maanden, restwaarde 35 euro; minimale huurperiode 6 maand.

Shimpo RK3D - 1435 € - 60 euro per maand gedurende 23 maand, restwaarde 55 euro; minimale huurperiode 8 maand.

KLEIWALS COLPAERT – KW-07 – 1300 € - 60 euro per maand gedurende 21 maand, restwaarde 40 euro; minimale huurperiode 6 maand.

Wat betaal ik dan juist bij huurkoop?

Na verloop van de volledige huurperiode betaalt u een som die gelijk is aan de catalogusprijs van het toestel.

Bij afhalen betaalt u een waarborg van 3 maand huur, én de huur voor de eerste maand.

Nadien betaalt u maandelijks via een domiciliëring het maandelijkse huurbedrag. Op het einde van de looptijd wordt de waarborg verrekend met de laatste 3 maanden huur.

Kan ik het contract ook stopzetten?

Na verloop van de minimale huurperiode ( afhankelijk van het toestel 6-8 maand, zie hoger) kan u het toestel terugbrengen. Na controle van de staat van het toestel krijgt u dan de de waarborg terug. De betaalde huurgelden zijn dan de vergoeding voor het gebruik van het toestel gedurende die periode.

Wat als het toestel tijdens de huurperiode defect gaat?

Als dit een defect is dat onder garantie valt (dus met andere woorden niet het gevolg van een onoordeelkundig gebruik) dan wordt dit natuurlijk hersteld. Is het defect het gevolg van onoordeelkundig gebruik, vallen, .... dan zijn de kosten voor de herstelling ten uwen laste. 

De volledige voorwaarden:

De hierna volgende algemene huurkoopvoorwaarden zijn van toepassing op deze huurkoopovereenkomst.

De huurder wordt geacht op de hoogte te zijn en akkoord te gaan met deze voorwaarden.

 

ARTIKEL 1 : Aanvang van de huur, stopzetten van de huur, eigendomsoverdracht.

1.1 De huur vangt aan op de dag van de afhaling van het toestel door de huurder, en wordt stilzwijgend maandelijks verlengd. De minimale huurperiode bedraagt …( afhankelijk van het toestel) …  maanden. De maximale huurperiode bedraagt ….(afhankelijk van het toestel)   maanden. Na het verstrijken van de volledige periode heeft de huurder een bedrag betaald gelijk aan de opgegeven cataloguswaarde (p.1) en vindt de eigendomsoverdracht

plaats (via een samenvattende verkoopfactuur), op voorwaarde dat de huurder aan alle verplichtingen die voortvloeien uit deze overeenkomst heeft voldaan.

1.2 De huurder aanvaardt en erkent dat het geleverde toestel steeds de eigendom van de verhuurder blijft, tot de opgegeven cataloguswaarde volledig is betaald. Tot zolang is de huurder niet gerechtigd het toestel aan derden in pand of borg te geven of onder te verhuren, noch te exporteren buiten Belgisch grondgebied.

1.3 Het toestel kan ook vervroegd worden aangekocht. Op het moment van aankoop worden alle betaalde huursommen en de huurwaarborg in mindering gebracht op de opgegeven cataloguswaarde (p.1) van het toestel.

 

ARTIKEL 2 : Betalingen

2.1 Het maandelijks te betalen bedrag is vermeld in de huurovereenkomst. De huurder wordt geacht dit bedrag te kennen, er worden dan ook geen maandelijkse facturen gestuurd. De eerste maand huur is verschuldigd ten laatste bij de afhaling van het toestel. De daaropvolgende maandelijkse betalingen moeten via domiciliëring gebeuren.

2.2 Elke maandelijkse huur die niet betaald is op de vervaldag, draagt een intrest van 12% per jaar, zonder voorafgaande verwittiging. Het schuldsaldo wordt daarbij verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10%,met een minimum van 50 Euro.

 

ARTIKEL 3 : Waarborg

3.1 Vóór de levering van het toestel dient de huurder een huurwaarborg over te maken gelijk aan drie maal de maandelijkse huurprijs. Indien de huurovereenkomst niet vroegtijdig wordt stopgezet, wordt deze waarborg verrekend op het einde van de huurperiode als zijnde de drie laatste maanden huur.

3.2 Indien de huurkoopovereenkomst wel vroegtijdig wordt stopgezet, wordt de huurwaarborg teruggestort na teruglevering van het toestel, voor zover alle verschuldigde bedragen werden betaald en er geen schade aan het toestel werd vastgesteld.

 

ARTIKEL 4 : Gebruik en risico

4.1 Het toestel moet gebruikt worden overeenkomstig de bestemming. De huurder verklaart het toestel na ontvangst in goede staat te onderhouden en - bij eventuele beëindiging van de huurovereenkomst - in diezelfde staat terug te geven aan de verhuurder. Eventuele gebreken, of schade ingevolge slijtage of defect dienen binnen de 48 uur na ontvangst schriftelijk aan de verhuurder gemeld te worden.

4.2 De huurder dient het toestel te onderhouden als een "goede huisvader", en volgens de instructies van de verhuurder. Het is de huurder niet toegestaan om zelf  herstelwerkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de verhuurder.

4.3 Van zodra het toestel zich bij de huurder bevindt draagt deze alle risico's (gevallen van overmacht, diefstal en vernietiging inbegrepen), alsook de bewaringslast.

4.4 Het toestel zal door de huurder verzekerd worden tegen brand of alle andere ongevallen voor een waarde gelijk aan de vermelde cataloguswaarde.

4.5 De huurder is aansprakelijk voor alle schade aan het toestel en zal deze vergoeden bij een eventuele teruggave van het toestel. Desgevallend dient de klant de afkoopwaarde van de gehuurde goederen te betalen aan de verhuurder. Indien de huurder niet in staat is, om welke reden ook, het gehuurde toestel terug te bezorgen aan de verhuurder, dient de huurder aan de verhuurder een schadevergoeding te betalen ter waarde van de vervangingswaarde van het gehuurde toestel.

 

Product added to wishlist
Product added to compare.